Punkt Sprzedaży Wydawnictw Uczelnianych

Klauzula RODO

1.      Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

2)      kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@utp.edu.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia

5)      Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat

6)      posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

7)      ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)

8)      podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia